Gizlilik Politikası (KVKK)


AYDINLATMA METNİ


Veri sorumlusu sıfatıyla ARGEMİP Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri İletişim ve İş Birliği Platformu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Platform amaçlarına bağlı olarak kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Platformumuz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.


Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz, ARGEMİP Çalışma İlkelerinde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin sunulabilmesi, üyeliğinizin oluşturulması, ARGEMİP’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, ARGEMİP’in eğitim, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, bilgi ve tecrübe paylaşım günü ile sergi, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyonları ile ARGEMİP’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, üyelik ve etkinlik ücretleri ile ARGEMİP’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Toplanan kişisel verileriniz, ARGEMİP’in Çalışma İlkelerinde yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin sunulabilmesi, ARGEMİP’e üyeliğinizin oluşturulması, ARGEMİP’in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız, ARGEMİP’in eğitim, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum, bilgi ve tecrübe paylaşım günü ile sergi, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil etkinlik ve organizasyonları ile ARGEMİP’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız, üyelik ve etkinlik ücretleri ile ARGEMİP’in ürün ve hizmetlerine yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Sebebi


Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu, web sayfası veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ARGEMİP’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dahil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel verileriniz, ARGEMİP web sayfaları üzerindeki formlar ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Üyelik Başvuru Formu’nu kullanarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, üyeliğinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi; iletişim talebiniz üzerine size dönüş sağlanması ve bu doğrultuda sizlerle iletişime geçilmesi ve gerekli olan işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; E-bülten Üyeliği başvurunuz dahilinde toplanan kişisel verileriniz, ARGEMİP faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirici ve tanıtıcı nitelikteki bültenlerin iletişim bilgilerinize iletilmesi için kullanılmaktadır.


Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları


KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde; kişisel veri sahipleri ARGEMİP’e başvurarak;


  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ARGEMİP’e iletebilirsiniz.


Yapacağınız başvuru kapsamında kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No: 1/2C-2001 Pendik 34906, İstanbul, TÜRKİYE” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile ya da e-posta adresimize gönderebilirsiniz.


Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ARGEMİP tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin, ARGEMİP için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.